_________________________

NOWA ŚPIEWNOŚĆ W MUZYCE WSPÓŁCZESNEJ

1.

Nowa Śpiewność uchyla wokalność żeby dopuścić do głosu śpiew. W Nowej Śpiewności głos śpiewa się. Nowa Śpiewność wymaga od wykonawcy: kreatywnej kapitulacji; obecnego wycofania; uczestniczącej rezygnacji.

2.

Nowa Śpiewność jest zgodą na niemożliwą nowość głosu i jego niewykonalną obcość. Nowa Śpiewność to znajomy głos, który brzmi nie-swojo.

3.

Nowa Śpiewność nie wymaga pracy mięśni tradycji praktyki wykonawczej. Nowa Śpiewność chce chleba śpiewu, nie igrzysk głosu.

4.

Nowa Śpiewność wygrywa z biciem rekordu emisji, artykulacji, frazowania, tembru, dynamiki, tempa i intonacji. Stanowi unik względem kategorii, gatunków, stylów i dyscyplin.

5.

Nowa Śpiewność porusza się po terenie wokalistyki z niezachwianym brakiem gruntu. Wymaga wykonawcy, który, używając głosu tylko we własnym imieniu, jest zawsze i wszędzie u siebie.

6.

Pedagogiką Nowej Śpiewności jest pedagogika stosunku do wykonania. Nauka wytracania partytury z wykonania, nie realizowania jej w wykonaniu. Nowa Śpiewność znosi nawyk potrzeby wiedzy i domaga się odwagi niewiedzy.

7.

Nowa Śpiewność jest stanem bycia podejmowanym przez decyzje dane w działaniu śpiewu na głos.

8.

Nowa Śpiewność nie jest wykonaniem. Nowa Śpiewność jest głosem w tworzeniu.

_

NEW CANTABILITY IN CONTEMPORARY MUSIC

1.

New Cantability evades vocality to give voice to the singing. In New Cantability the voice sings itself. New Cantability requiers from the performer creative capitulation, presence in withdrawal and participating resignation.

2.

New Cantability agrees with the impossiblity of novelty and unfamiliarity of voice. New Cantability is the well-known in the unknown.

3.

New Cantability does not need the work of the muscles of traditional performative practice. New Cantability prefers daily bread of singing to circuses of voice.

4.

New Cantability goes beyond the record breaking of phonation, articulation, phrasing, timbr, dynamics, tempo and intonation. It avoids the categories, genres, styles and discliplines.

5.

New Cantability moves firmly through the terrain of vocality without seeking the ground. It requiers the use of voice only on behalf of itself and thus to be always and everywhere on its own.

6.

The pedagogics of New Cantability is the one of attitude towards the performance. It is the art of precipitating the score out of the performance, not executing the score in the performance. New Cantability aborts the habit of urgency to know and requiers the courage of not-knowing.

7.

New Cantability is a state of being decided by the voice in the making.

8.

New Cantability is the voice in creating.